Düzce Eğitim Gönüllüleri Derneği
1 2 3 4 5 6
 
DERNEK TÜZÜK (Sayfa-1):

DÜZCE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: "Düzce Eğitim Gönüllüleri Derneği" dir. Derneğin kısa adı: DEGDER'dir Derneğin merkezi Düzce'dir.
Dernek, yurt içinde gerekli görülen il ve ilçelerde ve yurt dışında gerekli görülen Ülkelerde şube ve temsilcilikler açabilir.

Derneğin Amacı

Madde 2-Anayasa ve yasalar çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak Eğitimciler arasında sevgiyi, saygıyı, birlik ve beraberliği, sosyal, kültürel, maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışmayı temin etmek ve devamını sağlamak için her türlü çalışmayı yapmak.

Derneğin Amacını Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 3- Dernek amacını gerçekleştirmek için amacına uygun olarak aşağıdaki çalışmaları ve faaliyetleri yapar:

1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar. Dernek bünyesinde "Araştırma-Geliştirme Merkezleri" kurarak; ilmî ve teknolojik araştırmalar yaptırır; projeler geliştirerek üyelerine ve diğer kuruluşlara yardımcı olur.
2. Resmi ya da özel eğitim kurumları, Dernek, Vakıf vb. kurum ve kuruluşlarla, Derneğin amaçları doğrultusunda işbirliği yapar. Eğitim-Öğretim hizmetlerine katkıda bulunmak üzere okul, dershane, etüt eğitim merkezi, test kulübü, muhtelif kurslar, üniversite, anaokulu, kreş, öğrenci yurtları, pansiyonlar ve ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri gibi eğitim ve öğretim kurumları açar, işletir veya mevcutlarını destekler.
3. Üyelerin ve Eğitimcilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, Eğitimde kalite bilincini geliştirmek, mesleki formasyonlarını ve topluma olan faydalarını artırmak, Dünyadaki ekonomik, kültürel, sosyal olayları, yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek için toplantı, konferans, panel, seminer, kurs, sergi, fuar, gezi ve benzeri organizasyonları gerçekleştirir. Ölçme ve değerlendirmelerde bulunur.
4. Bilim çevresiyle iş âlemi arasında ilişkileri koordine ederek Bilim adamı ve araştırmacıların çalışmalarını en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizin ekonomik ve bilimsel gelişmelerine yardımcı olur.
5. Yerli ve yabancı bilim adamlarıyla işbirliği yaparak ilmî ve teknolojik buluş yapmalarına ve buluşlarını değerlendirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur.
6. Branşlara ve meslek alanlarına göre komisyonlar kurarak mesleki gelişime yönelik programlar düzenler, ulu önder Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" ilkesini devam ettirmek için her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarının içinde bulunur ve onları destekler.
7. Üyelerin ve Eğitimcilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere aile ziyaretleri, yemekli toplantılar, yurt içi ve yurt dışı geziler, dinlence programları, piknikler, sportif faaliyetler, sanatsal etkinlikler, sosyal aktiviteyi arttırıcı programlar, yarışmalar ve kermesler düzenler. Eğitimcilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere muhtelif alanlarda gönüllü danışmanlar bulundurur.
8. Dernek, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere bilgisayar, dil ve benzeri kurslar düzenleyerek onların çağdaş teknolojiden yararlanmalarını sağlar. Internet ve telekomünikasyon imkânlarından istifade ederek, elektronik bilgi bankaları oluşturarak üyelerinin istifadelerine sunar.
9. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın yurt içinde ve dışında her seviyedeki öğrenci ve eğitimcilere ayni ve nakdi yardımda bulunur. İhtiyaç halinde ailelerine de yardımda bulunur.
10. Her düzeydeki öğrencilere, araştırmacılara, eğitimcilere laboratuar, bilgisayar vb. temini ile imkânlar hazırlar. Yurt içinde lisans ve lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilere burslar verir. Bu burslardan memleketimizi ve kültürümüzü tanımaları, sevmeleri bizlerle ortak değerlerimizi paylaşmaları için yabancı öğrencilerin de yaralanmasını sağlar. Onlara sosyal etkinlikler düzenler. Yurtdışında lisans ve lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilere de burslar vererek; yurtdışında okumaları için üniversitelerle anlaşmalar yapar ve oralarda en iyi şekilde eğitim yapmalarına imkân sağlar.
11. Eğitimcilerin hayat standartlarını geliştirmeye çalışır, onların bakmakla yükümlü oldukları kimselere destek sağlar, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verir, barınma ihtiyaçlarını karşılamak için pansiyon ve misafirhane açar.
12. Milli Eğitim İl Müdürlükleri ile görüşerek; çalışkan ama maddi imkanları zayıf öğrencileri tespit ederek onlara burslar verir. Daha iyi eğitim almaları için özel okul ve dershanelerde ücretsiz okumalarına ve kurslar almalarına yardımcı olur.
13. Halen faaliyette olan her seviyedeki resmi ve özel eğitim kurumlarıyla iş birliği yapar ve karşılıklı olarak sosyal ve kültürel tesislerden istifade eder, amaca uygun otel, motel, pansiyon, misafirhane, yurt vb. yerleri kiralar.
14. Gerekli konularda toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için halka yönelik seminer ve konferans verir, geziler, eğitim programları ve kurslar düzenleyerek Türk Milli Eğitim sistemine katkıda bulunur.
15. Eğitimciler, öğrenciler ve veliler için eğitimde verimliliği arttırıcı pedagojik rehberlik çalışmaları ve yetiştirici kurslar düzenler.
16. Okullar arası sosyal Kültürel ve sportif yarışmalar düzenleyerek öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlar.
17. Ülke sporuna katkıda bulunmak amacıyla; Gençlik ve Spor İl Müdürlükleriyle ortaklaşa; yurt içi ve yurt dışında değişik spor dallarında turnuvalar düzenler.
18. Çevre konusunda duyarlı olur ve bu alanda çalışmalar yapar. Hatıra ormanı, özel orman ve buna benzer ağaçlandırma çalışmalarında bulunur. Piknik ve oyun alanları oluşturur.
19. Sanayinin, ekolojik dengeyi bozmadan gelişmesini temin ve teşvik ederek; çevreyi ve tabiatı korumak amacıyla gelecek nesillere daha temiz ve yaşanır bir dünya bırakmak için bu amaca matuf faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla anlaşarak ve yardımlaşarak faaliyetler yapar veya yapılan faaliyetlere katkılar sağlar veya bizzat katılır.
20. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili birimleriyle işbirliği yaparak; kültürümüzü tanıtmak ve diğer kültürlerle tanışmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı kültürel etkinlikler, geziler, geceler, günler, kermesler, kutlamalar, bayramlar, şölenler ve törenler tertip eder. 21. Milletimizin ahlaki ve milli değerlerinin korunması ve yaşatılması için faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla seminerler, paneller, konferanslar ve toplantılar düzenler. Millet ve tarih şuurunu vermek için tarihi mekânlara gezi ve incelemeler tertip eder.
22. Geleceğimizin teminatı olan gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan ve kötü çevrelerden korumak amacıyla; ilgili bakanlıklar, yetkili kurum ve kuruluşlarla anlaşarak ve yardımlaşarak, onları sağlıklı ortamlarda eğitmek ve meşgul etmek için faaliyetler yürütür, zararlı alışkanlıklara ve zararlı faaliyetlere karşı onları korur.
23. Eğitim çağındaki çocuklara ve gençlere, eğitim ve sosyal gelişmelerinde yardımcı olmak için dernek ve kulüpler kurar ve buralara gençlerden ve çocuklardan üyeler kayıt eder. Bu derneklerde spor merkezleri, etüt merkezleri, test kulüpleri, kütüphaneler ve okuma salonları kurar ve işletir. Okuyan, düşünen ve araştıran nesillerin yetişmesine katkıda bulunur.
24. Yasal çerçevede dış ülkelerin Eğitim Öğretim sistemleri incelenerek, Türk Milli Eğitim sistemi ile karşılaştırılarak çağın gelişimine uydurmak için yeni metotlar geliştirir. Ülkemizin öncelikli eğitim problemleri ve ekonomik konuları ile ilgili araştırmalar yapar, eğitimin kalitesi ve standartların yükseltilmesi ile ilgili görüş ve öneriler oluşturur; oluşan görüş ve önerileri, Milli Eğitim Bakanlığı ve teşkilatına, TBMM'ne, hükümete, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığı ile de kamuoyuna ileterek düşünce ve hareket birliği oluşturur.
25. Türk Milli Eğitimi amaçları doğrultusunda bazı özel öğretim yöntemlerinin uygulanması, öğrencilerin bireysel yetiştirilmesi, okullara program oluşturma, geliştirme, uygulama imkanı verecek düzenlemelerin sağlanması için çalışır.
26. Okulların Eğitim ve Öğretim faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yapabilmesini engelleyen etkenlerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapar.
27. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde, eğitim ve öğretim alanındaki mevzuat ve uygulamalarla ilgili uyum çalışmalarını yapar.
28. Türkiye'yi AB üyeliğine götüren süreçte yurt içinde ve yurt dışında ilgili kuruluşlarla temaslar kurarak derneğin görüş ve önerilerini yansıtır.
29. Belediye ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak fakir ve muhtaçlara, öğrencilere, yurtlara, okullara çocuk esirgeme ve benzeri kurumlara her türlü yardım ve destekte bulunur.
30. Yurt içi ve yurt dışında afet, savaş, deprem, gibi olağan dışı zamanlarda ihtiyaç sahiplerine fiziki, ayni, nakdi yardımda bulunmak üzere arama kurtarma yardım teşkilatı (AKUYAT)'ı kurar ve kampanyalar organize eder. Kamuya yararlı Kızılay, THK, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma gibi vb. sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, yakacak, sağlık gereçleri, eğitim gereçleri gibi yardımlar toplayarak onlara ulaşmasını koordine eder. Bu çerçevede bu bölgelerde aşevleri, sığınma evleri, okullar ve kreşler kurar. Bu bölgelerde afetzedelere yuva kurmalarına iş kurmalarına ve konut edinmelerine ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunur.


Önceki Sayfa            Sonraki Sayfa
Düzce Eğitim Gönüllüleri Derneği

© Degder Tüm hakkı saklıdır.

Türkiye